Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 1.3

Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs en Dromers, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Wees er van bewust dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt wanneer je de Website bezoekt of je jezelf via de site, via facebook, of op welke manier dan ook registreert voor Dream or Donate. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Zwolle.

In geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

Dream or Donate behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijzigingen zal Dream or Donate de geregistreerde Dromers en Donateurs zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Definities

Dream or Donate: is de dienstverlener gevestigd Nieuwstraat 100a, 8011 TS Zwolle, met het KvK-nummer 57367027.

Website: is www.dreamordonate.nl of www.dreamordonate.com

Bezoeker: is de niet-geregistreerde persoon die de website bezoekt.

Dromer: is de geregistreerde, meerderjarige bezoeker van de website.

Donateur: is de geregistreerde, meerderjarige bezoeker van de website die gelden doneert.

Droom: is het initiatief van de Dromer om een van te voren bepaald doel te halen of te realiseren.

Donatie: is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een donateur geld op definitieve wijze overmaakt aan de Dromer via Dream or Donate zonder directe tegenprestatie.

Rechten en plichten van Dream or Donate

Dream or Donate reguleert de inhoudelijke communicatie tussen Dromer en Donateur niet. Dream or Donate heeft daarom geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de tussen Dromer en Donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.  Dream or Donate is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Bezoekers, Dromers en Donateurs.

Bezoekers, Dromers en Donateurs zullen Dream or Donate vrijwaren en gevrijwaard houden van alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van bestanden, gegevens en/of informatie die door hen op de website beschikbaar gesteld worden.

Dream or Donate garandeert geen enkel resultaat bij het gebruik van de Website.

Alhoewel Dream or Donate alles binnen het redelijke zal doen om de site te allen tijde goed te laten functioneren en toegankelijk te houden, kan Dream or Donate dit niet garanderen. Dream or Donate kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor  tekortkomingen (van derden) zoals, maar niet beperkt tot, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde toegang tot, diefstal, verminking of het verlies van gegevens tot gevolg hebben.

Dream or Donate garandeert niet dat de weergegeven informatie op de Website actueel, volledig en/of juist is.

Dream or Donate kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Website.

Het aanmaken en gebruiken van een account

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Dream or Donate, maak je een account aan op de Website. Dream or Donate verstrekt jou een wachtwoord. Je dient dit wachtwoord aan te passen.

Dromer is een natuurlijke persoon van achttien jaar of ouder. Dromers kunnen Dromen bij Dream or Donate aanmelden. Dream or Donate bepaalt of deze Droom daadwerkelijk op de Website komt. Dream or Donate let onder meer op de mate waarin de Droom voldoet aan deze Algemene Voorwaarden.

Donateur is een natuurlijke persoon van achttien jaar of ouder of een rechtspersoon.

Dream or Donate behoudt het recht om je account tijdelijk of permanent te blokkeren, te verwijderen of het gebruik daarvan te beperken in geval van, maar niet beperkt tot, inbreuk op jouw account, handelingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, onmogelijkheid tot het verifiëren van de door jou verstrekte gegevens door Dream or Donate of wanneer Dream or Donate van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid berokkenen aan jezelf, Dream or Donate, andere bezoekers of derden.

Je bent achttien jaar of ouder wanneer je in de hoedanigheid van Dromer of Donateur de Website gebruikt. Je belooft dat je naar waarheid informatie verstrekt aan Dream or Donate, waaronder ook jouw persoonsgegevens. Op verzoek van Dream or Donate verstrek je een kopie van je geldige identiteitsbewijs en/of een kopie van een recent bankafschrift, of als je een rechtspersoon bent verstrek je een kopie uittreksel Kamer van Koophandel alsmede een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de tekeningsbevoegde van het bedrijf.

De gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je account worden verwerkt overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens. Lees daarom voor het aanmaken van een account onze Privacy Policy.

Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder andermans naam.

Dream or Donate staat niet in voor de veiligheid van het door jouw gekozen wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en optimaliseren van jouw wachtwoord. Inbreuken op jouw account zijn niet aan Dream or Donate toe te rekenen. Je zult voorkomen dat anderen,

met of zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw account. Je stelt Dream or Donate zo spoedig mogelijk op de hoogte als je het vermoeden hebt dat jouw wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Dream or Donate heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Dromer of Donateur houdt de op zijn account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Dromer of Donateur stelt Dream or Donate onverwijld langs elektronische weg op de hoogte van enige wijzigingen van voorgenoemde gegevens.

Je hebt te allen tijde het recht je account te laten verwijderen, indien er géén donaties zijn gedaan op één of meer van jouw dromen.

Gedragsregels op de Website

De activiteiten die je verricht, of de bestanden die je uploadt, mogen niet

-      op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn,

-      inbreuk maken op de rechten van Dream or Donate of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy,

-      in strijd zijn met de Nederlandse wet, enige regeling, Europese verordening of andere

toepasselijke regelgeving,

-      virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Dream or Donate te omzeilen,

-      op enigerlei wijze anderszins in strijd met de wet zijn of onrechtmatig zijn jegens Dream or Donate en/of een derde.

Verboden content

Hierna volgt een niet limitatieve opsomming van verboden content.

In ieder geval is het verboden om content te plaatsen die:

-          op wat voor manier dan ook discriminerend en/of kwetsend is

-      oproept tot geweld

-      aanzet tot haat

-      leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen

-      in strijd is met de goede zeden

-      een link bevat naar pornografisch materiaal of een pornografische website

-      persoonsgegevens ter beschikking stelt

-      commercieel van aard is

-      het plegen van illegale activiteiten bevordert

-      een illegale activiteit is

-      inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht of enig ander recht van Dream or Donate of derden.

Je stelt Dream or Donate zo spoedig mogelijk op de hoogte van verboden content als je ziet of het vermoeden hebt dat verboden content geplaatst is of geplaatst zal worden. Je vindt onze contactgegevens op de Website.

Auteursrechten en licenties

Dromer behoudt te allen tijde het auteursrecht van de door hem aan Dream or Donate beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen. Dromer erkent en stemt er mee in dat Dromer een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie aan Dream or Donate verleent om:

-      de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te openbaren, te verspreiden en te verveelvoudigen in verband met de diensten van Dream or Donate,

-      de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen, en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen, in of via welke thans bekende (social) media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden,

-      enige door Dromer ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Dream or Donate en van de Website, hetzij bedoeld of onbedoeld, en om welke reden dan ook of zonder reden, zonder dat Dream or Donate op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens Dromer of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

Alle niet uitdrukkelijk aan Dream or Donate verleende rechten zijn hierbij voorbehouden aan Dromer.

Dromer staat er voor in dat hij volledig rechthebbende is van de bestanden, gegevens en/of materialen die hij ter beschikking stelt en dat hij gerechtigd is voorgenoemde licentie af te geven.

Dream or Donate is niet aansprakelijk voor inbreuken op het auteursrecht van Dromer door Bezoekers, Donateurs of derden.

De licentie die Dromer aan Dream or Donate verleent is herroepelijk vanaf het moment dat Dromer zijn account, bestanden, gegevens en/of materialen van de Website verwijdert.

Dromen

Dromers kunnen een Droom beginnen. Vanaf dat moment ben je zelf, als Dromer, verantwoordelijk voor je Droom. Je zorgt voor de uitvoering, monitoring en alles wat komt kijken bij het verwezenlijken van jouw Droom. Ook houdt Dromer de Donateurs op de hoogte van zijn vorderingen, in ieder geval via de site.

Dromer zal alle via Dream or Donate gedoneerde gelden alleen gebruiken voor zijn, zoals op de Website beschreven, Droom.

Dream or Donate accepteert geen dromen met een politieke of religieuze achtergrond, dromen die haatdragend zijn, geweld promoten, anderzijds 18+ materialen bevat of niet past binnen wat Dream or Donate als doel voor ogen heeft. Dream or Donate heeft te allen tijde het recht om Dromen en/of gebruikers te verwijderen, blokkeren als het enigszins niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden.

Dream or Donate behoudt het recht om Dromen die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden, langer dan drie aaneengesloten maanden niet actief beheerd worden, die frauduleus zijn of waarvan vermoed wordt dat ze frauduleus zijn, onder opgave van redenen niet te plaatsen of tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen.

Donaties

Donaties worden onmiddellijk overgemaakt aan de PayPal-account van de Dromer. Dream or Donate ontvangt hierna automatisch zijn commissie op de PayPal account van Dream or Donate.

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen via een eigen account aan Dream or Donate doneren ten behoeve van een Droom.

Donaties zijn onherroepelijk.

Dream or Donate maakt gebruik van PayPal. De voorwaarden van PayPal zijn van kracht.

De Donateur doneert het geld rechtstreeks aan de PayPal-account van de Dromer, hierna wordt automatisch de commissie van Dream or Donate doorgestuurd naar de PayPal van Dream or Donate.

Dromer is zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingen of kosten die hij moet betalen over de gelden die hij via Dream or Donate ontvangt.

De kosten automatisch in mindering gebracht worden op de donatie zijn de volgende:

-      5% procent commissie voor het gebruik van de services van Dream or Donate

-      Transactiekosten per betaalmethode:

Betaalmethode Transactiekosten in €
iDeal € 1,00
Cash Ticket € 0,35 + 3,7%
Click&Buy € 0,25
GiroPay € 0,35 + 2,5%
Bankoverschrijving € 1,00
Mister Cash € 0,25 + 1,7%
Minitix SMS € 0,35
PayPal € 1,00 + 3,5%
PaySafeCard € 0,25 + 17%
Maestro € 0,85 + 3,7%
VISA Mastercard € 0,85 + 3,7%

De commissie voor het gebruik van de service van Dream or Donate en de transactiekosten worden automatisch ingehouden op de donaties!

Deze tarieven zijn onder voorbehoud. Bij wijziging van de of tarieven zal Dream or Donate zich inspannen om zo spoedig mogelijk Dromers en Donateurs op de hoogte te stellen van de nieuwe tarieven.   

Uitbetalingen:
Uitbetalingen gebeuren uitsluitend naar IBAN-geverifieerde accounts en worden vanaf het moment van aanvraag na 14 dagen uitbetaald. Dit in verband met internationale wetgevingen omtrent terrorismefinanciering, witwassing en sanctiewetgeving.

Er kunnen wijzigingen aangebracht worden in deze Algemene Voorwaarden. Dream or Donate zal Donateurs en Dromers hiervan op de hoogte stellen en mochten Dromers of Donateurs het niet meer eens zijn met de Algemene Voorwaarden en / of niet langer akkoord gaan, is het niet langer toegestaan om gebruik te maken van Dream or Donate en / of haar services.